مددکاری اجتماعی، نوتوانی گروه های خاص

آنجا که همه دیوار می‌بینند، مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که در‌هایی هم وجود دارد، پس باید آن­ها را پیدا و باز کرد. مددکاران اجتماعی قصد دارند به مردم نشان دهند، چگونه می‌توان ملتی با ایمان، پیشرفته، آگاه، متمدن، مدرن و روشنفکر باشند. مددکاران اجتماعی می‌خواهند به مردم چیزهایی ناب و واقعی نشان دهند.

از زبان نویسنده: این کتاب برای کسانی به رشته تحریر درآمد که احساس می‌کنند تو سری خور و از جامعه رانده شده هستند. خوشبختانه مددکاران اجتماعی به این گروه از عزیزان (معلولین) نشان خواهند داد که چگونه نقاظ ضعف خود را، به قدرت و قاطعیت مبدل سازند. در این کتاب الگوهای بنیانی رفتاری و راه تغییر آنها آموخته خواهد شد.

می توانید از اینجا خرید کنید

مددکاری اجتماعی، نوتوانی گروههای خاص
کتاب مددکاری اجتماعی، نوتوانی گروههای خاص ، محمد رضا رنجبر