مددکاری اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی

محمد میرزایی، مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری:

ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت افراد آسیب دیده به زندگی معمولی را فراهم می کند.