ارتقاء جایگاه مددکاری اجتماعی در زندانها

مددکاری اجتماعی نقشی بی بدیل در اصلاح نفوس بخطا رفته و کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد. مدیر زندان مرکزی قزوین این سخنان را گفت و بر تقویت ارتقاء جایگاه مددکاری اجتماعی در زندانها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین، او همچنین اظهار داشت: مددکاری اجتماعی در زندانها ازجایگاه حرفه ای برخوردار است و بایستی به نقش این حوزه توجه بیشتری، بویژه در محاکم قضایی بعمل آید. وی تصریح داشت: مددکاران اجتماعی زندانها می بایست تمام مساعی خود را با جدیت بیشتر از پیش بکار گیرند و با پایبندی به منشور اخلاقی این حرفه و با همکاری نهادهای ذیربط از جمله شورای طبقه بندی زندانها ، محاکم قضایی و شورای حل اختلاف، رسالت حرفه ای خود را به منصه ظهور برسانند.